Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

Снегаров Иван, История на Охридската Архиепископия-Патриаршия. От падането ѝ под турцит до нейното унищожение (1394-1797 г.) / Snegarov Ivan, History of the Ohrid Archbishopric-Patriarchate. From its fall under the Turks to its destruction (1394-1797)
PDF 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου