Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Popovska-Korobar Viktorija, The Icon of Jesus Christ the Saviour and the Question of the Continuity of Ohrid painting School from the 15th century


PDF 


Λέξεις κλειδιά: Αχρίδα, Ιησούς Χριστός, Εικόνα, 15ος αιώνας, Τέχνη, Ζωγραφική
Keywords: Ohrid, Jesus Christ, Icon, 15th century, Art, Painting

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου