Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Μαρτινιανός Ιωακείμ, μητροπ. Ξάνθης, Η Μοσχόπολις 1330-1930PDF 


Από τον πρόλογο της έκδοσης

Μαθητής εν τω γυμνααίω Σερρών του αειμνήστου μητροπολίτου Ξάνθης Ιωακείμ Μαρτινιανού, συγγραφέως του παρόντος έργου, προθύμως ανέλαβον την επιστασίαν της δημοσιεύσεως αυτού, μολονότι αύτη πολλάς παρουσίαζε δυσχερίας. Αλλά πριν ομιλήσω περί αυτών σκόπιμον έκρινα να προτάξω την κατωτέρω βιογραφίαν του αειμνήστου ανδρός, συγγραφείσαν υπό του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Χρυσοστόμου, όστις και παρέδωκεν εις την Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών το κατάλοιπον προς δημοσίευσιν, διότι αύτη πλην των όσων περί της καταγωγής και σταδιοδρομίας αυτού λέγει περιλαμβάνει και άφθονα ενδιαφέροντα στοιχεία περί της δράσεως αυτού εν Αλβανία ως μητροπολίτου Βελεγράδων, τα οποία έχουν ιστορικήν σημασίαν δια τους ανωμάλους εκείνους χρόνους. [...] 

Πρόλογος
Βιβλιογραφία
Εισαγωγή - Κατάστασις εν Μ. Ασία και ταις ευρωπαϊκαίς της Ανατολής χώραις περί το 1360. Κατάστασις ειδικώτερον εν Ηπείρω και ταις προς μεσημβρίαν και βορράν αυτής χώραις, η μετ' ολίγον εν ταύταις αρξαμένη βαθμιαία υπείσδυσις της οθωμανικής κατακτήσεως και αι εκ τούτου ακούσιοι ή εκούσιοι αρνησιθρησκείαι των κατακτωμένων. Κατάστασις εν γένει όλων των εν λόγω συνοικισμών μετά της δημιουργηθείσας καινοφανείς συνθήκας περί τα μέσα μάλιστα, τα τέλη της ΙΔ' εκατονταετηρίδας και ακολούθως.
Ι
Η εν γένει μετά το 1380 πολλαχού της Ηπείρου Μακεδονίας και Αλβανίας αναστάτωσις και διαρροή, αι εγγύς ή μακράν μετοικεσίαι και αι εκ τούτων ανασυγκροτήσεις και συστάσεις νέων συνοικισμών. Οι βλαχόφωνοι πληθυσμοί καθ' όλην την τοιαύτην αδιάκοπον κίνησιν και το ακατάσχετον προς μετοικεσίας ρεύμα.
II
Η Μοσχόπολις. Θέσις και η σημερινή εν γένει αυτής κατάστασις
III
Δοξασίαι των νεωτέρων περί της περιοχής των Πενεστών και της πρωτευούσης αυτών Ύσκανα επί της θέσεως δήθεν της νυν Μοσχοπόλεως. ΦανιασιοπληξίαιPouqueville, Forbiger, Hahn και άλλων.
IV
Αρχική σύστασις, αίτια, ονομασίαι και χρόνος της ιδρύσεως.
V
Ο νεοπαγής συνοικισμός κατά τα πρώτα της εξελίξεως αυτού βήματα και μετέπειτα. Πυρήνες εξ ων συνεπήχθη. Τμήματα και συνοικίαι, α) Αγίας Παρασκευής, β) Σάρτσα (Μητροπολιτικού Ναού), γ) Ρούε (Αγίου Νικολάου), δ) Ήλιου (Ταξιαρχών), ε) Σκαμνελίκι (Αγίου Αθανασίου, Αγίων Αποστόλων, Προφήτου Ηλιού), ς) Μετσοβίκι (Αγίου Γεωργίου και Αγίου Δημητρίου), ζ) Ποσιενίκα. 1330-1600.
VI
Αίτια κύρια, συντελέσαντα εις την σύντονον εν αρχή προαγωγήν. Η Μοσχόπολις υπό την προνομιούχον προστασίαν της εκάστοτε βαλιντέ - σουλτάνας (βασιλομήτορος). Διοικητική και κοινωνική κατάστασις εν γένει. 1600-1700.
VII
Η Μοσχόπολις υπό την προστασίαν και κυριότητα του σιλιχτάρη (αυλάρχου του Σουλτάνου). Κοινοτική ζωή και δράσις. Αίτια και συντελεσταί ουσιωδέστατοι εις την ηθικήν και υλικήν ανάπτυξιν, αι εις το εξωτερικόν αποδημίαι και το εμπόριον. Η Βενετία, αι προς αυτήν κατευθύνσεις και λοιπαί εμπορικαί επικοινωνίαι και συναλλαγαί. 1700-1769.
VIII [...] - XXIV
Πίναξ ονομάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου