Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Pavlikianov Cyril, Unknown document of the Metropolitan of Lakedaimon, Matthew, preserved in the Archbishopric of Ochrid (1442)PDF 

Περίληψη
Παυλικιάνωφ Κύριλλος, Ἄγνωστο ἔγγραφο του μητροπολίτη Λακεδαιμονίας Ματθαίου (1442) στή Βιβλιοθήκη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχριδῶν
Τὸ ἄρθρο παρουσιάζει ἕνα ἄγνωστο μέχρι στιγμῆς ἔγγραφο τοῦ μητρο­πο­λί­τη Λακεδαιμονίας Ματθαίου, τὸ ὁποῖο αὐτὸς ἐξέδωσε τὸν Αὔγουστο τοῦ 1442. Τὸ ἔγγραφο ἐντοπίστηκε τὸν Μάϊο τοῦ 2010 στὸ Ἐθνικὸ Μου­σεῖο τῆς Ἀχρίδος, ὅπου ἦταν τοποθετημένο ἀνάμεσα στὰ φύλλα ἑνὸς ἑλλη­νικοῦ κώ­δικα ποὺ παλαιὰ ἀνῆκε στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχριδῶν. Τὸ κείμενό του ἀνα­φέ­ρει ὅτι ὁ Ματθαῖος Λακεδαιμονίας εἶχε διορίσει πρωτόπαπα τῶν χωριῶν Ἀ­ρά­­χω­βα, Βρέσθενα, Βαμβακοῦ καὶ Βαρβίτσα ἱερέα ὀνομαζόμενο Ἰωάννη Ἀλε­ξόπουλο. Σαφῶς, πρόκειται γιὰ ἀντίγραφο ποὺ εἶχε κρατηθεῖ γιὰ τὶς ἀνα­γκες τῆς γραμματείας τῆς μητροπόλεως. Τὰ τέσσερα χωριὰ ποὺ μνημο­νεύ­ονται στὸ ἔγγραφο ὑπάρχουν ἀκόμη σήμερα σὲ ἀπόσταση μεταξὺ 20 καὶ 30χλμ. βο­ρείως τῆς Σπάρτης καὶ μόνο τὸ ὄνομα τῆς Ἀράχωβας ἔχει ἀντικα­τα­σταθεῖ μὲ τὸ ἑλληνικότερο Καρυές.
Τὸ ἔγγραφο θέτει δύο δυσεπίλυτα προβλήματα:
1. Γύρω στὰ 1426 μαρτυρεῖται ἡ ὕπαρξη ἐπισκοπῆς Βρεσθενῶν, ἡ ὁποία τὸ 1442 εἶχε ἤδη, προφανῶς, καταργηθεῖ καὶ ἡ διαχείρησή της εἶχε ἀνατεθεῖ στὸν πρωτόπαπα Ἰωάννη Ἀλεξόπουλο. Αὐτὸ εἶχε, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, συμβεῖ ἐξαιτίας τῆς ἐπεκτάσεως τῶν φραγκικῶν κτήσεων τῆς γειτονικῆς πε­ρι­οχῆς τῶν Σκορτῶν.
2. Σύμφωνα μὲ μία ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὴ μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Γορ­τυνίας, ὁ μητροπολίτης Λακεδαιμονίας γύρω στὰ 1427-1428 ἔφερε τὸ ὄνο­μα Ματθαῖος. Στὰ 1437-1439, ὡστόσο, ὁ μητροπολίτης Λακεδαιμονίας, ὁ ὁποῖος ἔλαβε μέρος στὴ σύνοδο τῆς Φεῤῥάρας-Φλωρεντίας, λεγόταν Με­θό­διος. Τὸ ἐάν ὁ Ματθαῖος τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ 1427-1428 μπορεῖ νὰ ταυ­τισθεῖ μὲ τὸν μητροπολίτη Ματθαῖο, ποὺ διόρισε τὸν Ἀλεξόπουλο πρωτό­παπα τῶν Βρε­­­σθενῶν καὶ τῶν τῆς γύρω περιοχῆς, παραμένει ἀδιευκρίνιστο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου