Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Баришић Фрњо, Два грчка натписа из Манастира и Струге / Barišić Franjo, Deux inscriptions grecques de Manastir et de Strouga

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Επιγραφική, Μοναστήρι, Στρούγκα, Αχρίδα
Keywords: Inscriptions - Epigraphic, Bitola (Monastir), Struga, Ohrid

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου