Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Grabar André, Deux témoignages arcchéologiques sur l'autocéphalie d'une église: Prespà et OchridPDF 

Λέξεις κλειδιά: Εκκλησιαστική Ιστορία, Αχρίδα, Πρέσπες
Keywords: Ecclesiastical History, Ohrid, Prespes

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου