Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Радојчић Светозар, Прилози за историју најстаријег охридског сликарства / Radojicić Svetozar, Beiträge zur Geschichte der ältesten ochrider Malerei

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Αχρίδα, Τέχνη, Ζωγραφική, Αγία Σοφία, Μνημεία
Keywords: Ohrid, Art, Painting, Saint Sophia, Monuments

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου