Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

Ćirić Jasmina S., Brick substance at Zaum church in Ohrid

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Αχρίδα, Αρχιτεκτονική, Τέχνη, Κεραμοπλαστική
Keywords: Ohrid, Architecture, Art, Brickwork
Summary
Focusing on the first half of the 14th century exterior of the church of Zaum at Ohrid lake in Macedonia (FYROM), this article explores the way brick, mortar, and their substance appear and effect on the beholder. Facades are predominantly filled with fret, meander, fleur-de-lys, chess board motives which were used not only in written sources than in visual exegesis in Byzantium. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου