Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

Καραμήτρου-Μεντεσίδη Γεωργία – Μοσχάκης Κώστας, Η Ιατρική στην Αιανή και την Άνω Μακεδονία κατά την Αρχαιότητα


PDF 

Summary / Περίληψη
Present-day Western Macedonia, a region bounded by mountain ranges of varying size and traversed by the River Haliakmon, belonged to the mountainous Upper Macedonia of antiquity, which extended beyond the borders of modern Greece and included the River Erigon, Lakes Achris (Ochrid) and Prespa and the lands bounded by the Dautica, Babuna and Dren Mountains to the north (Fig. 2.1). Upper Macedonia, with the kingdoms of Elimeia, Tymphaea, Eordaea, Orestis, Lyncestis, Pelagonia and Derriopus, as well as other ‘tribes from the interior’ did not become socially and culturally isolated and weakened, as was, unfortunately, formerly claimed by researchers working only with a scant supply of archaeological and historical evidence. This fact has been demonstrated by the early dating, wealth, quality and character of the finds yielded by systematic research at Aiani and elsewhere, which has made it necessary to re-examine earlier archaeological finds from a new perspective. Our research for this paper concerns the four prefectures of present-day Western Macedonia and does not extend to the parts of ancient Macedonia which are today outside the borders of Greece. We have established the fact that all areas have remarkable finds, but most examples come from Elimeia, with a total of 23, while Eordaea follows with ten, Tymphaea with three, and Orestis and Lyncestis with two. Of all the 23 finds from Elimeia, 19 come from its capital Aiani and its surrounding area.

Η σημερινή Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή που οριοθετείται από οροσειρές διαφορετικού μεγέθους και διασχίζεται από τον ποταμό Αλιάκμονα, ανήκε στην ορεινή Άνω Μακεδονία της αρχαιότητας, η οποία εκτεινόταν πέρα από τα όρια της σημερινής Ελλάδας και περιελάμβανε τον ποταμό Εριγώνα, τις λίμνες Αχρίδα και Πρέσπες και τα εδάφη που οριοθετούνται από τα βουνά Dautica  Babuna και Dren στα βόρεια. Η Άνω Μακεδονία, με τα βασίλεια της Ελίμειας, της Τυμφαίας, της Εορδαίας, της Ορεστίδος, της Λυγκιστίδος, της Πελαγονίας και του Δερριόπου, καθώς και άλλες "φυλές από το εσωτερικό" δεν απομονώθηκε και αποδυναμώθηκε κοινωνικά και πολιτισμικά, όπως δυστυχώς παλαιότερα ισχυρίζονταν οι ερευνητές που εργάζονταν μόνο με ελάχιστα αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την πρώιμη χρονολόγηση, τον πλούτο, την ποιότητα και τον χαρακτήρα των ευρημάτων που απέδωσε η συστηματική έρευνα στην Αιανή και αλλού, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την επανεξέταση των παλαιότερων αρχαιολογικών ευρημάτων από μια νέα οπτική γωνία. Η έρευνά μας για την παρούσα εργασία αφορά τους τέσσερις νομούς της σημερινής Δυτικής Μακεδονίας και δεν επεκτείνεται στα τμήματα της αρχαίας Μακεδονίας που βρίσκονται σήμερα εκτός των συνόρων της Ελλάδας. Διαπιστώσαμε το γεγονός ότι όλες οι περιοχές έχουν αξιόλογα ευρήματα, αλλά τα περισσότερα παραδείγματα προέρχονται από την Ελίμεια, με συνολικά 23, ενώ η Εορδαία ακολουθεί με δέκα, η Τυμφαία με τρία, και η Ορεστίς και η Λυγκιστίδα με δύο. Από το σύνολο των 23 ευρημάτων της Ελίμειας, τα 19 προέρχονται από την πρωτεύουσά της Αιανή και την ευρύτερη περιοχή της 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου